Developerský project management

Spočíva v konzultácii zámeru s klientom (investorom diela) smerujúcej k zadefinovaniu optimálnych predstáv, nevyhnutných potrieb a požiadaviek oboch strán. Postupne nasleduje výber vhodnej lokality (pozemku), naprojektovanie zámeru, získanie potrebných vyjadrení a povolení.

Aktivity

 • výber lokality na základe princípov analýzy a komparácie vhodných území;

 • zastupovanie investora pri konzultáciách s majiteľmi pozemkov, správcami inžinierskych sietí, atď. na základe plnej moci;

 • právny audit pozemkov;

 • komplexný právny servis počas celého procesu spolupráce

 • manažment celého projektu;

 • vypracovanie projektovej dokumentácie (projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vykonávacie projekty...);

 • zabezpečenie inžinierskej činnosti pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou (EIA, UR, SP, kolaudačné rozhodnutie);

 • riadenie a koordinácia jednotlivých dodávateľov stavby počas realizácie objektu;

 • výkon činnosti stavebného dozoru;

 • pravidelný reporting investorovi, riadenie kontrolných dní, zdokumentovanie kontrolných dní písomnou formou, fotografiami atď.;

 • právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi stavby;

Nadstavby bytových domov (výstavba podkrovných a mezonetových bytov)

Na základe dohody s vlastníkmi bytov v existujúcom bytovom dome zrealizujeme členskú schôdzu vlastníkov bytových a nebytových priestorov v bytovom dome. Na základe odsúhlasenia min. dvoj-tretinovej väčšiny všetkých vlastníkov zabezpečíme výstavbu (resp. vstavbu, nadstavbu) spojenú s komplexnou revitalizáciu bytového domu. Jestvujúcim vlastníkom bytov tak vieme ponúknuť zrekonštruovaný (min. zateplenie, nový krov, strešná krytina, rekonštrukcia spoločných priestorov) bytový dom za ich minimálne náklady.

Aktivity

 • zabezpečenie projektovej štúdie na realizáciu výstavby podkrovných bytov a jej odsúhlasenie vlastníkmi bytov v bytovom dome a územným architektom;

 • zabezpečenie nezávislého odborného statického posudku a následne dozorovanie stavby;

 • zabezpečenie realizácie výstavby (resp. vstavby, nadstavby) podkrovných bytov podľa schválenej a právoplatnej projektovej dokumentácie na naše náklady s tým, že v zmysle dohody s vlastníkmi bytov v bytovom dome prevedieme kompletnú revitalizáciu bytového domu